وضعیت سفارشات

کد پیگیری سفارش / تعمیری خود را جهت بررسی وضعیت دستگاه در هر لحظه از زمان در باکس زیر وارد نمایید .

مشتری

شناسه

موبایل

باز شده در

بخش

کد پیگیری

مدل

تعداد

ایراد

پیش پرداخت

قطعه

وضعیت